» کانونهای استان

کانون بازنشستگان استانداری

رئیس کانون:آقای رجبعلی اسعدی

تعداد هیئت مدیره:3 نفر

تعداد اعضاء کانون:83 نفر

آدرس کانون:بجنورد-ساختمان استانداری خراسان شمالی

تلفن تماس:09153841776