» کانونهای استان » کانون بازنشستگان آموزش و پرورش جاجرم

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش جاجرم

رئیس کانون:آقای علی اصغر علیزاده

تعداد هیئت مدیره:5 نفر

تعداد اعضاء کانون:177 نفر

آدرس کانون:جاجرم-اداره آموزش و پرورش شهرستان جاجرم

تلفن تماس:32275939-058