» کانونهای استان » کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیروان

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیروان

رئیس کانون : آقای محمد قاسم فرمنش

تعداد هیات مدیره : 7 نفر

تعداد اعضاء کانون : 1400 نفر

آدرس کانون : شیروان - اداره آموزش و پرورش شیروان

تلفن تماس: 36225404-058