» کانونهای استان » کانون بازنشستگان آموزش و پرورش اسفراین

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش اسفراین

رئیس کانون:آقای یداله متولی زاده

تعدا هیئت مدیره:5 نفر

تعداد اعضاءکانون:975 نفر

آدرس کانون:اسفراین-اداره آموزش و پرورش

تلفن تماس:37220176-058