» کانونهای استان » کانون بازنشستگان کشوری

کانون بازنشستگان کشوری

رئیس کانون:آقای احمد قوپرانلو

تعداد هیئت مدیره:3 نفر

تعداد اعضاء کانون:900 نفر

آدرس کانون:بجنورد-روبه روی شهرداری مهر

تلفن تماس:32233916-058